O FUNDACJI

Fundacja Drobny Gest została powołana 6 października 2016 roku przez Panią Prezes Magdalenę Szymczuk, fundatora fundacji. Od początku działalności fundacji 2016/2017. Fundacja sfinansowała środki czystości dla domów dziecka m.in. Dom dziecka w Równem, a także Domu dziecka r 15 im. ks. Baudouina . Jest to najstarszy z istniejących domów dziecka w Polsce. Zorganizowała wakacyjny wyjazd dzieciom z domu dziecka nad jezioro Firlej, a także sfinansowała odzież dla wychowanków domu dziecka w Równem.
Fundacja Drobny Gest zgromadzone środki /poza niezbędnymi wydatkami na potrzeby biurowe/ przeznacza na leki i rehabilitację dzieci z bardzo ubogich rodzin, oraz na pomoc dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej

ZARZĄD FUNDACJI

null

Magdalena Szymczuk

Prezes Fundacji
null

Piotr Szymczuk

Wiceprezes Fundacji

Tel. 535 718 754

null

Łukasz Kujawa

Członek zarządu

Tel. 577 863 231

STATUT

Cele statutowe Fundacji Drobny Gest :

 • udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych lub trudną sytuację życiową,
 • udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 • wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży mających do niej utrudniony dostęp,
 • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci w różnym wieku, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 • niesienie pomocy osobom najuboższym oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym o istotnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja Drobny Gest realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
 • fundowanie stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, oraz w trudnej sytuacji życiowej
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, a w tym Domu Dziecka w Równem
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • organizowanie akcji pomocy dzieciom, w tym także z udziałem innych podmiotów,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji placówek wychowawczych, oświatowych, opiekuńczych oraz placówek pomocy społecznej,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych

NASI PODOPIECZNI

Dom dziecka w Równem

Zarząd fundacji Drobny Gest Panią Prezes Magdaleną Szymczuk, Managerem Fundacji Piotrem Szymczuk, wychowankami domu dziecka, oraz dyrektorem Domu dziecka Panem Janem Nowak

Dzieci z Domu dziecka w Równem pochodzą z rejonu powiatu wołomińskiego i jeszcze częściowo z dawnego województwa siedleckiego – powiat węgrowski, siedlecki, garwoliński. W większości są to dzieci z biednych i zaniedbanych rodzin wiejskich. Dom ten jest małą placówką, w której obecnie na miejscu przebywa 24 wychowanków, a panująca tu atmosfera rodzinna udziela się każdemu kto tu przyjedzie.

Asean International English School

Nasza Fundacja co miesiąc refunduje stypendia dla tych najbardziej potrzebujących dzieci Asean International English School.

Pomagamy Mateuszowi

Mateusz MA 6 lat, od urodzenia boryka się z wieloma chorobami, co spędza jego rodzicom sen z powiek. Na obecnym etapie jest pod opieką 10 poradni (poradnia kardiologiczna, poradnia neurologiczna,poradnia pulmonologiczna, poradnia alergologiczna, poradnia immunologiczna. poradnia wad postawy, poradnia diabetologiczna, laryngologiczna.
W w.w. poradniach Mateusz jest leczony na :
-astmę
-padaczkę
-ma tętniaka między-przedsionkowego
-wada wzroku
-wada postawy
-alergie

Niestety ze względu na skomplikowane leczenie i koszty z tym idące, jego rodzice nie są w stanie ponosić kosztów aby leczyć Mateusza. z miesiąca na miesiąc borykają się z szarą rzeczywistością.
Jedno co daję im nadzieję, to wiara, że Mateusz będzie mógł żyć jak każde normalne dziecko i nie martwic się o kolejny dzień.

Sprawmy, aby życie Mateusza było bardziej kolorowe.

TY TEZ MOŻESZ POMÓC
WSZELKICH WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO FUNDACJI Z DOPISKIEM ” POMOC DLA MATEUSZA”

PODZIĘKOWANIA

AKTUALNOŚCI

JAK POMÓC

Dokonaj wpłaty

Oczywiście możesz dokonać wpłaty bezpośrednio na konto naszej fundacji:
Bank Pekao SA
81 1240 2148 1111 0010 7065 4755

Przekaż przelewem elektronicznym

KONTAKT

Fundacja Drobny Gest
Ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

tel: 535 718 754

nr konta
Wszelkich wpłat prosimy dokonywać na konto fundacji
Bank Pekao SA
81 1240 2148 1111 0010 7065 4755